عبدالباسط سورة ص

تلاوت تحقیق دوره ای عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره احقاف آیات ۱۵تا۳۵، سوره محمد (ص) آیات ۱تا۱۹. كان

2023-02-01
    برتقال ب
  1. دریافت
  2. سورة ص - عبدالباسط عبدالصمد
  3. قاری : محمد عبدالصمد عبدالباسط
  4. ترجمه
  5. از کانال u_10318754
  6. سورة يونس بصوت عبدالباسط عبدالصمد
  7. Itunes
  8. 113 سورة الفلق