وهت د ي

تسا بجاو ييادنم د ف ه ب عبطهاب ه تسا يدح هب ييادنم حون نافوط وهل نوتهو هئ،د وهقعم هچ ړهک دییات ی اد وا د ماو هنوتیعقاو يمز، ول ک هړکیوپ هپ ئیا يتامدقم د چ ووګ ئیا . ي قࡳرفها تر وصب ࡰف يࡵ ردوه قمزلاها قهوتضها حش نم يق ن لمت قتطرم رحغ ةرحقوب ل اا ࡮وضها

2023-02-01
    د خالد الهضيبي