یعنی ت و شاعری

Nov 08, 2020 · شاعری کسی بھی انسان کے لیے اپنے احساسات و جذبات اور مشاہدات و تجربات کی عکاسی کا نام ہے۔ کوئی بھی انسان ہر وقت کسی نہ کسی چیز یعنی قدرت کی تخلیق کردہ اشیا کے مشاہدے یا اپنی ایجادات اور تخلیقات . وزن عبارت است از نظمی در گفتار (١) و این نظم در زبان فارسی برحسب امتداد زمانی اصوات پدید می آید

2023-02-05
    Blindspot س يما
  1. قرن دهم
  2. Jun 01, 2017
  3. میرتقی میرکی غزل نمبر1
  4. کربلا یعنی رفاقت از الست
  5. بالا از راست به چپ: صادق هدایت - خیام